form增删改查

作者:奥门金沙手机娱乐网址    发布时间:2019-12-09 22:14    浏览:73 次

[返回]

效果展示:

图片 1

查询:

图片 2

可以查询姓名;民族;姓名+民族;都是空的查询全部

取值取得是姓名:

图片 3

删除:

图片 4

修改:

先选中查询之后修改:

图片 5

添加:

图片 6

 

 代码部分:

第一张表:

图片 7

图片 8

第二张表:主表,民族代码加名称

图片 9

 

 nation表的操作

图片 10

图片 11

info

表的操作

图片 12

图片 13

图片 14

图片 15

 

 主页:

图片 16

图片 17

修改页面

图片 18

图片 19

图片 20

 

 添加

图片 21

图片 22

 

搜索